__MAP__

Leuk

Leuk-Stadt     Susten  
Baustart: 2016         Baustart: 2016
Ausführungspartner: Swisscom AG   Ausführungspartner: ReLL AG
Providerdienste: nicht bestellbar   Providerdienste: nicht bestellbar
         
Erschmatt        
Baustart: offen      
Ausführungspartner: offen      
Providerdiensten: nicht bestellbar